Wednesday, February 28, 2007

ส่งเสียงเปิดพัดลม

ส่งเสียงเปิดพัดลม สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นระบบเสียงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้จริง มุ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

"นวัตกรรมชิ้นนี้สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการ ที่ไม่สามารถเดินไปเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งตรงกับหัวข้อการประกวดเยาวชนยอดนักประดิษฐ์ฟิลิปส์ 2549 ที่กำหนดไว้คือ "สิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อสุขภาพคนไทยที่ดีขึ้น" จึงเขียนหลักการของโครงงานส่งเข้าประกวด ปรากฏว่าได้รับเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีม ที่ได้รับทุนในการประดิษฐ์จากบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด" นายสุริยา มาจาก ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสมาชิกในทีม กล่าว

เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว แบ่งเป็นส่วนควบคุม ทำหน้าที่รับเสียงคำสั่งเข้าไปเพื่อนำไปประมวลผล ถ้าคำสั่งที่สั่งไปนั้นตรงกันกับรหัสคำ (คีย์เวิร์ด) ที่ตั้งไว้ในฐานข้อมูล อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นก็จะเปิด เช่น พัดลม เมื่อต้องการเปิดก็ให้สั่งว่า "สตาร์ท" แล้วก็ตามด้วยระดับความแรงของลมที่ต้องการ ซึ่งมี 3 ระดับ ให้สั่งว่า หนึ่ง สอง หรือสาม

หากพูดได้ตรงตามรหัสกำหนด พัดลมก็จะทำงาน ส่วนไฟฟ้าให้แสงสว่าง ถ้าต้องการเปิดไฟก็พูดว่า "ไลท์" เพียงเท่านี้ไฟก็จะเปิด หรือหากต้องการปิด ให้พูดซ้ำคำเดิมอีกครั้งหนึ่ง ไฟก็จะปิด สุดท้ายเป็นเครื่องแสดงอุณหภูมิ หากอยากรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไร ก็ให้พูดว่า "เทมเพอระเชอะ" เครื่องก็จะแสดงอุณหภูมิในขณะนั้น

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ ในการสั่งปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง และลดการพึ่งพาผู้อื่น

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: