Monday, February 12, 2007

นักเคมีรุ่นใหม่ปี 50

สภาวิจัยแห่งชาติชวนนักวิจัยสมัครประกวดหานักเคมีรุ่นใหม่ปี 50

สภาวิจัยแห่งชาติ ชวนนักเคมีรุ่นใหม่เสนอชื่อและผลงาน เข้าประกวดรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ ประจำปี 50 จากสภาวิทยาศาสตร์เพื่อชาติกำลังพัฒนา ก่อนปิดรับเสนอชื่อ ภายใน 28
ก.พ. นี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS) จัดการประกวดรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (TWAS Prize for Young Scientists) ประจำปี 2550 ขึ้น โดยเปิดรับใบเสนอชื่อเพื่อเสนอรับรางวัลให้แก่นักเคมีรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2550

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับรางวัลต้องเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือมากกว่า มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2550 มีภูมิลำเนาและปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย มีผลงานวิจัยต่อเนื่องในสาขาเคมีอย่างน้อย 5 ปี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ และเป็นผู้มีความประพฤติและจรรยาบรรณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป

สำหรับนักวิจัยที่สนใจสามารถเสนอชื่อและผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าวได้โดยสามารถสมัครด้วยตัวเอง หรือดาวน์โหลดใบเสนอชื่อได้ที่ www.nrct.net แล้วส่งกลับมาที่ฝ่ายภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0- 2940 -6369 , 0 -2561 -2445 ต่อ 417

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โดยสภาวิทยาศาสตร์เพื่อประเทศกำลังพัฒนาจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ซึ่งมีผลงานทางวิชาการดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยในศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยจะหมุนเวียนกันไปในแต่ละสาขาทุกๆ ปี

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000016708

No comments: