Thursday, February 8, 2007

ศูนย์กลางส่งออกบริการไอที


ก.วิทย์ฯหวังผลักดันไทย "ศูนย์กลางส่งออกบริการไอที"

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เร่งให้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อจัดระบบการจัดทำนโยบายการสนับสนุนและการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้ดำเนินการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เพื่อจัดให้มีการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่ตรงต่อความต้องการของภาคการผลิตการบริการ

สำหรับการผลิตนักวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคบริการนั้น ศ.ดร.ยุงยุทธ กล่าวว่า จะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นของการสร้างนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เช่น การทำเอาท์ซอร์สด้านไอที หรือแม้กระทั่งการบริการที่นำเอาไอทีเข้าไปช่วยเพื่อให้บริการเป็นไปอย่างแพร่หลายสะดวกรวดเร็ว เช่น การให้บริการทางด้านการเงินและการธนาคาร การให้บริการท่องเที่ยว การให้บริการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาล ตลอดจนการให้บริการทางด้านภาครัฐหรือที่เรียกว่า "Government e-Services" เป็นต้น

ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็มและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ส่งออกบริการด้านไอที โดยเฉพาะในด้านที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น รวมทั้งการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในการสร้างทักษะของคนเกี่ยวกับ "วิทยาการการบริการ" ซึ่งจะเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

นอกจากนี้ ไอบีเอ็มยังมีความร่วมมือกับสวทช. ในภาคการผลิตและการศึกษามาโดยตลอด เช่น เทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้ง, อาร์เอฟไอดี และโอเพ่นซอร์สคอมพิวติ้ง ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการธุรกิจ เช่น "กระบวนการติดตามตรวจสอบย้อนกลับในการผลิตอาหาร" ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คาดหวังว่าการลงนามในความร่วมมือทางด้านวิทยาการการบริการครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดขยายความร่วมมือทางด้านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมให้แน้นแฟ้นต่อกันยิ่งขึ้น

ที่มา: http://www.matichon.co.th
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03tec02080250&day=2007/02/08§ionid=0326

No comments: