Monday, February 12, 2007

คุยกันฉันท์วิทย์

ก.วิทย์จัดเสวนา'คุยกันฉันท์วิทย์'

ก.วิทย์จัดเวทีเสวนา "คุยกันฉันวิทย์" สร้างสังคมเรียนรู้ ดึงนักวิทย์ถ่ายทอดความรู้ในประเด็นที่สังคมสนใจ ระบุ 2 มีนาคมพบกับความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทยโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ รักษาการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์จะจัดกิจกรรมเสวนา “คุยกัน...ฉันท์วิทย์” ขึ้นทุกวันศุกร์หรืออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งต่อเนื่องตลอดปี โดยหยิบยกประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม มาเป็นหัวข้อเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับแขกรับเชิญที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน

"จากการที่กระทรวงวิทย์จัดกิจกรรม "ถนนคนเดินเส้นทางสายวิทยาศาสตร์" เมื่อสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา และภาคประชาชนให้การตอบรับอย่างดี จึงสนใจที่จะสานต่อกิจกรรมในลักษณะที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน จึงเกิดเป็นกิจกรรมการเสวนาดังกล่าว โดยเป้าหมายมุ่งเชิญครูและสื่อมวลชนมารับฟังการเสวนา เพื่อนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่สู่นักเรียนและประชาชนในวงกว้างต่อไป" รักษาการเลขานุการฯ กล่าว

เวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์รอบแรกจัดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเชิญ ศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการเรียนการสอนเคมี และ ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์เคมี ส่วนครั้งต่อไปกำหนดจัดวันที่ 2 มีนาคม หัวข้อเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เสวนาโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

ศ.ดร.ประมวล กล่าวอีกว่า กระทรวงวิทย์ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ต่อยอดจากกิจกรรมถนนคนเดินฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้า อาทิเช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวในช่วงสงกรานต์ จะเชิญนักวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ มาเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน กิจกรรมโครงการจัดทำห้องสมุดผู้ปกครองและมุมเยาวชนไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสานต่อนโยบายปลูกฝังปัญญาเยาว์บำรุงเฝ้าปัญญายืน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการเด็ก, สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ต, รายการทีวีวิทยาศาสตร์ เช่น เมก้าเคลฟเวอร์ฉลาดสุดสุด, ของเล่นส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอนให้ครูวิทยาศาสตร์

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/02/12/WW54_5401_news.php?newsid=4023

No comments: