Friday, February 23, 2007

ค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือก


ค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกซิเมนต์ไทย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกตำรา ค้นหาความรู้ทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกซิเมนต์ไทย (SCG Sci-Camp) รุ่นที่ 18 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50

ระยะเวลาในการเข้าค่ายโครงการฯ มีทั้งสิ้น 8 วัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 ถึงวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ. นครปฐม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเข้าพัก ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และร่วมพิธีเปิดค่ายในเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ คือ ค่ายานพาหนะ, การประกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่ออกเดินทางจากบ้านพัก ในช่วงเวลาการเข้าค่ายวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550, ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตลอดเวลาเข้าค่าย, เอกสารประกอบการศึกษา, เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ นี้ คณะกรรมการจะจัดสอบแข่งขันและมอบรางวัลพิเศษ คือ รางวัลชนะเลิศสำหรับนักเรียนที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนคนเก่ง จำนวน 4 รางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาคือ หิน-ดิน, น้ำ, อากาศ และป่าไม้ โดยได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัล "นาท ตัณฑวิรุฬห์" ประเภท "การทำงานเป็นทีม"

วิธีการรับสมัครโดยเขียนเรียงความเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิตที่พอเพียง พร้อมส่งหลักฐานไปที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.นี้ สอบถามโทร. 0-2586-3777 หรือ www.siamcement.com

Axis Graphic Limited

No comments: