Tuesday, February 6, 2007

แล็บนาโน

มหิดลรับ'นักศึกษาฝึกงาน'ทำแล็บนาโน

ศูนย์นาโนศาสตร์ ม.มหิดล เตรียมชงเรื่องถึง สวทช.สนับสนุนครูเรียนรู้ภาคปฏิบัติในห้องแล็บนาโน พร้อมรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากราชภัฏและราชมงคล ร่วมทำวิจัยหวังขยายผลสู่ชุมชน

ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ นักวิจัยศูนย์นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศูนย์นาโนศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น เช่น ฝึกอบรมความรู้แก่ครูอาจารย์ รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

ศูนย์นาโนศาสตร์ฯ ตระหนักถึงจุดเด่นของสถาบันทั้งสอง ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่น จึงรับทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีโอกาสสูงที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จึงจัดทำโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสองสถาบัน ร่วมทำงานวิจัยเฉพาะทางกับศูนย์นาโนศาสตร์ฯ เพื่อที่จะนำประสบการณ์และความรู้ไปประยุกต์ใช้งานกับท้องถิ่น

"ปีที่ผ่านมา ศูนย์รับนักศึกษาฝึกงานจาก มรภ.และมทร.ในต่างจังหวัด 15 คน ในอนาคตจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทค สวทช. เพื่อเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาฝึกงานจากต่างจังหวัด โดยจะกระจายให้ไปฝึกงานหรือฝึกทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการนาโนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล" ดร.ธีรเกียรติ์ กล่าว

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์นาโนเทค สวทช. เป็นการอบรมความรู้พื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แก่ครูอาจารย์ทั่วประเทศทั้งระดับประถมและมัธยม แต่การอบรมเป็นเชิงวิชาการหรือภาคทฤษฎี จึงเตรียมที่จะทำโครงการใหม่เสนอศูนย์นาโนเทค สวทช. โดยเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ร่วมทำวิจัยกับห้องปฏิบัติการวิจัยด้วย

"โครงการใหม่ที่จะเสนอนี้ ทำให้ครูอาจารย์ได้เห็นอุปกรณ์เครื่องมือในห้องวิจัยนาโน เกิดความเข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่อง ที่จะนำไปสู่การออกแบบสื่อการสอนด้านนาโน เช่น สื่อการสอนที่อธิบายหลักการทำงานของเสื้อนาโน ซึ่งทำได้ง่ายหากครูเข้าใจในหลักการทำงาน" ดร.ธีรเกียรติ์ กล่าว และว่าครูที่อยู่ภาคเหนือไม่จำเป็นต้องมาไกลถึงกรุงเทพฯ แต่สามารถใช้หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/02/06/WW54_5404_news.php?newsid=3050

No comments: