Wednesday, January 31, 2007

ฉลากสิ่งทอนาโน


นาโนเทคเตรียมคลอดฉลากสิ่งทอนาโน

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา หัวหน้าหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคโนเทคได้สำรวจเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ ถึงความต้องการมีฉลากที่บ่งชี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นาโน เพื่อรับรองมาตรฐานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสำหรับส่งออกสินค้า คาดว่าจะเก็บข้อมูลเสร็จราวเดือนกันยายน จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานและรูปแบบฉลาก คาดว่าจะใช้งานได้จริงในปี 2551 และจะขยายการจัดทำฉลากนาโนไปยังอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นลำดับต่อไป

ในเบื้องต้นจะอิงลักษณะสิ่งทอนาโน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขานาโนเทคโนโลยี (TC 229) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 20 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย หากผู้ประกอบการสิ่งทอต้องการฉลากนาโนดังกล่าว สามารถติดต่อใช้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานเบื้องต้นได้ที่ศูนย์นาโนเทค นอกจากนี้ศูนย์นาโนเทคจะนำเข้าเทคโนโลยีรองรับการให้บริการตรวจสอบที่ครอบคลุมความเป็นนาโนทั้ง 6 ชนิด เช่น ตรวจช่วงความลึกระดับ 1-100 นาโนเมตร ตรวจอนุภาคเส้นใย

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

No comments: