Thursday, January 18, 2007

นายกหนุนเพิ่มงบลงทุนนาโนเทค


นายกรัฐมนตรีหนุนเพิ่มงบลงทุนนาโนเทค

นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนาโนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีไทย พร้อมเสนอแนะให้ประเทศไทย มีการลงทุนด้านนาโนเทคโนโลยีในสัดส่วนงบประมาณ 1% ของ GDP ของประเทศ ด้านนายกรัฐมนตรีไฟเขียวสนับสนุน

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นสูงกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำคณะนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่เดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS)" เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับขอบข่าย และแนวทางการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

คณะนักวิทยาศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรเน้นทางด้าน นาโนไบโอ วัสดุนาโน และเรื่องการศึกษาพัฒนากำลังคนทางด้านนาโน รวมทั้งเสนอแนะให้ประเทศไทย มีการลงทุนด้านนาโนเทคโนโลยีในสัดส่วนงบประมาณ 1% ของ GDP ของประเทศ ซึ่งในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นด้วย และกล่าวว่า หาก สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประเด็นด้านการเร่งพัฒนาและศึกษา ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีด้านนาโนให้มากขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ในมหาวิทยาเล็ก ๆ ก็ควรจะให้มีการเร่งรัดพัฒนาในเรื่องดังกล่าวด้วย

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมด้านนาโนวัสดุ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนชีวภาพ

ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี จากนักวิจัยนานาประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ/นักวิจัยไทย กับนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีระดับโลก

"การจัดงาน IEEE-NEMS 2007 นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทย โดยเฉพาะอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้รับความรู้ ผลงานการวิจัย และข้อมูลใหม่ ๆ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี โดยเฉพาะจะได้ Network ทางด้านนาโนเทคโนโลยีจากประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญๆ ต่อไปอีกด้วย" ศ.ดร.ยงยุทธฯ กล่าว

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com
Link: http://www.bangkokbiznews.com/viewNews.jsp?newsid=148719

No comments: