Wednesday, August 8, 2007

ไทยคิดเชื้อเพลิงชนิดใหม่ คุณสมบัติเหมือนเบนซิน-ดีเซลปล่อยมลพาน้อย

นักวิจัยไทยคิดค้นเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดใหม่ มีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกประการ ใช้กับเครื่องยนต์ได้ทันที ไม่ต้องปรับแต่ง แถมยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดลดปัญหาโลกร้อนได้

ปริมาณน้ำมันสำรองของโลกที่สูบมาใช้ตนเกือบเกลี้ยงคือสัญญาณที่บอกว่า มนุษย์โลกควรหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่นทดแทนได้แล้ว เช่น ก๊าซเอ็นจีวี และแอลพีจี แต่การนำเชื้อเพลิงดังกล่าวไปใช้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และต้องปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน และเป็นสาเหตุที่หลายคนไม่เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือกดังกล่าว

ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2550 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิจัยเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ เป็นเชื้อเพลิงเหลวจนได้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน และดีเซล

นักวิจัย กล่าวว่า เชื้อเพลิงทางเลือกชนิดใหม่ได้จากการนำก๊าซสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มาผ่านกระบวนการความร้อนเคมีที่เหมาะสม เพื่อจัดเรียงโมเลกุลใหม่ให้มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำมันดีเซลทุกประการ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์

นักวิจัยพัฒนาตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ทั้งอุณหภูมิและความดัน รวมถึงเตาปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา

ถึงแม้ว่าเชื้อเพลิงสังเคราะห์สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล แต่การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสังเคราะห์ให้ได้น้ำมันดีเซล เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการใช้น้ำมันดีเซลสูงมากในภาคการขนส่งสินค้า

นอกจากเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำมันขาดแคลนแล้ว เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากน้ำมันสังเคราะห์มีความสะอาดมากกว่านั้นมันดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากในอนาคตมีกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามปลดปล่อยมลภาวะเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่นี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: