Sunday, August 5, 2007

ม.เกษตร สกลนคร ชวนเยาวชนร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ 15- 16 ส.ค. นี้


มก. -ม.เกษตร สกลนคร เตรียมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5 ต้อนรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมชมงานพร้อมการแข่งขัน 15 -16 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เตรียมจัดงานกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5” ขึ้นระหว่างวันที่ 15 –16 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณอาคาร 13 และ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2550

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเช่น กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการประกวดวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสะพานไม้จำลอง ฯลฯ

รวมถึงการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การแสดงกล้องจุลทรรศน์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก แบคทีเรีย การแสดงนิทรรศการพันธุ์ไม้หายาก มีซุ้มโชว์ผลงานของนิสิตแต่ละคณะ

รูปแบบของงานจะจัดแบ่งพื้นที่และวันในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมประกวดโครงงานและกิจกรรมกิจกรรมการพูดสุนทรพจน์จะจัดในวันพุธที่ 15 ส.ค. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา และการประกวดวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. ส่วนกิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ จะมีการดำเนินกิจกรรมทั้งสองวัน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเยี่ยมชมงานได้ตลอดทั้งวัน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4272-5000 โทรสาร 0-4272-5013 อีเมล kucsc@csc.ku.ac.th เว็บไซต์ http://info.csc.ku.ac.th/info/index.php?option=com_content&task=view&id=653&Itemid=49

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000091447

No comments: