Thursday, March 22, 2007

เวทีเยาวชน


สสวท.- มก. เปิดเวทีเยาวชนเสนอผลงานวิชาการวิทย์

ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยได้ง่ายขึ้น เมื่อ สสวท. จับมือกับ มก. จัดการประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัยของเหล่านิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งนักวิชาการจากหลายสถาบันมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ มากมาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน จัดงาน “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.50 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 มก.บางเขน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงานวันที่ 21 มี.ค. โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ไทย” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เส้นทางสู่นักวิทย์รุ่นใหม่” โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีกสองท่านคือ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิจัยจาก MTEC และ ผศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ หลังจากนั้นจึงเป็นการเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย แยกตามสาขาวิชา ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 22 มี.ค.50

จุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต นักศึกษา กับนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ตลอดจนให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการอื่นๆ ในภาครัฐที่สนับสนุนในด้านเดียวกันนี้

การนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ซึ่งผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 500 ชิ้น โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาต่างๆ 6 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาธรณีวิทยา และสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจมากมาย

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000033305

No comments: