Saturday, March 10, 2007

นวัตกรรมอาร์เอฟไอดี


เนคเทคเปิดตัวโครงการนวัตกรรมอาร์เอฟไอดี ชวน นศ.ป.ตรีร่วมส่งผลงาน

เนคเทคจับมือเอกชน เปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมอาร์เอฟไอดีฝีมือคนรุ่นใหม่ หวังให้วัยรุ่นไทยเข้าใจและรู้จักประโยชน์ของอาร์เอฟไอดี พร้อมร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์แบบใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ได้จริง

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการทำให้สังคมได้รู้จักและเข้าใจระบบระบุสิ่งของโดยใช้คลื่นวิทยุ หรือ “อาร์เอฟไอดี” มากขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากอาร์เอฟไอดีในประเทศไทย ล่าสุด เนคเทคได้ร่วมกับภาคเอกชนด้านอิเล็กทรอนิกส์และอาร์เอฟไอดีจัดการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทยขึ้น

“การแข่งขันดังกล่าวมีขึ้นเพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเข้าใจอาร์เอฟไอดีว่าจะสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง โดยตัวเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในหลากหลายทางตามแต่จินตนาการที่จะสร้างสรรค์ออกมา” ผอ.เนคเทค กล่าว

ทั้งนี้ “การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย” (National RFID Innovation Challenge 2007) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนำอาร์เอฟไอดีไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 15 ส.ค.50

คุณสมบัติของทีมผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดชั้นปีการศึกษา โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจผ่านทางเว็บไซต์ www.rfid.thai.net/RFID_Contest หรือโทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2422, 2455 หรือ 2550 โทรสาร 0-2564-6770 หรืออีเมล rfid@nnet.nectec.or.th

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000028043

No comments: