Tuesday, July 24, 2007

วิศวะ มช.สร้างหุ่นยนต์บิน อิงระบบจีพีเอสรับส่งข้อมูล

ม.เชียงใหม่เตรียมสร้างหุ่นยนต์บิน สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เผยออกแบบให้บินได้นาน รับส่งข้อมูลผ่านจีพีเอสไกลถึง 1,000 เมตร

รศ.ดร.สัมพันธ์ ไชยเทพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาควิชาดำเนินโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บินสำรวจทางอากาศ โดยการออกแบบให้สามารถบินต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง สามารถส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวไร้สาย แจ้งพิกัดระวางของตำบลที่ตรวจการณ์ ผ่านการควบคุมด้วยระบบไร้สาย

หุ่นยนต์ดังกล่าวจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามพื้นที่ชายแดน สร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องปราม และเป็นอุปกรณ์เตือนภัยในบางภารกิจ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนบางแห่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ขณะนี้งานวิจัยเพื่อออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายพิพัฒพงศ์ วัฒนวันยู ผู้ดูแลห้องวิจัยอากาศยานพลศาสตร์และระบบขับเคลื่อนประยุกต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่า หุ่นยนต์บินจะรับข้อมูลคำสั่งและส่งภาพที่บันทึกได้กลับฐานปฏิบัติการ ผ่านชุดส่งสัญญาณวิดีโอและระบบจีพีเอส (ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกผ่านดาวเทียม) โดยชุดส่งสัญญาณภาพส่งได้ไกลถึง 1,000 เมตร ในพื้นที่โล่งแจ้ง ส่วนข้อมูลจากจีพีเอสจะแสดงตำแหน่งความเร็ว แผนที่การเดินทางของหุ่นยนต์บินขึ้นบนหน้าจอ

งานวิจัยนี้ใช้แผนที่เมืองเชียงใหม่ โดยเน้นบริเวณสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และใจกลางเมือง เป็นต้น ผลลัพธ์งานวิจัยแสดงถึงหลักการออกแบบเสาอากาศขั้นสูง และหลักการวิเคราะห์ชุดรับสัญญาณสำหรับควบคุมหุ่นยนต์บิน

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: