Monday, July 9, 2007

สวทช.ให้บริการแล็บพิสูจน์นาโน จับผิดของปลอม

ศูนย์นาโนฯ เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นาโน รองรับความต้องการของนักวิจัยและภาคเอกชน เผยทดลองเปิดบริการมาแล้ว 1 ปี สิ่งทอนาโนหรือเสื้อนาโนครองอันดับหนึ่งที่ส่งมาตรวจมากสุด

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ศูนย์นาโนเปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์นาโน เพื่อหาคุณสมบัติความเป็นนาโนเทคโนโลยี ตามที่กล่าวอ้าง หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุตัวอย่าง และทดสอบมาตรฐานการผลิตว่าคงที่หรือไม่ สำหรับใช้เป็นผลการรับรองในชิ้นงานต่อไป

ศูนย์นาโนซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ความเป็นนาโน จึงตั้งหน่วยวิเคราะห์ทดสอบนาโนเทคโนโลยีขึ้น โดยทดลองให้บริการมาแล้ว 1 ปี มีหน่วยงานรัฐติดต่อใช้บริการมากถึง 60% และอีก 40% จากหน่วยงานเอกชน สำหรับเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยหรือการผลิตที่น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค

"เรานำอุปกรณ์วิจัยกว่า 10 เครื่องที่อยู่ภายในศูนย์นาโนมาใช้งานให้เกิดความคุ้มค่า เช่น เครื่องวัดอนุภาคขนาดนาโน เครื่องฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดสำหรับตรวจสอบโครงสร้างพื้นผิวและเครื่องทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา หัวหน้าหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบ กล่าวว่า ศูนย์นาโนสามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับ 1-100 นาโนเมตร ครอบคลุม 3 สาขาหลัก คือ นาโนอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุนาโน ส่วนการบริการจะเน้นความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือ โดยกำหนดเสร็จภายใน 5-10 วันตามความยากง่ายของการวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนและเวลาทดสอบ จากที่ผ่านมาต้องส่งตัวอย่างไปใช้บริการของหน่วยวิเคราะห์ในต่างประเทศ

“ที่ผ่านมาหน่วยวิเคราะห์ให้บริการได้เดือนละกว่า 60 ราย หรือคิดเป็นชิ้นงาน 1,000-2,000 ชิ้น แบ่งเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของชิ้นงานกล่าวอ้าง และการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าเป็นสินค้านาโน ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยีที่นำมาตรวจวิเคราะห์มากที่สุดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภทสิ่งทอ” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

1 comment: