Thursday, July 19, 2007

มน.ประกวดซอฟต์แวร์ธุรกิจ ชูหัวข้อ 'ช่วยกิจการวิสาหกิจ'

ม.นเรศวรจัดประกวดซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจระดับเยาวชนนักศึกษา เฟ้าหาซอฟต์แวร์เด่นที่มีบทบาทช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิสาหกิจ

อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์ หัวหน้าโครงการประกวดซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์การจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้คิดค้นและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชิงทุนการศึกษากว่า 6 หมื่นบาท

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ และเวปเซอร์วิส กำหนดนำเสนอผลงานและตัดสินผลการประกวดในวันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ที่คณะวิทยาการจัดการฯ คาดว่าจะได้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน หรือให้ทุนในการสรรหาหรือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ทั้งช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

ขณะที่สถาบันการศึกษาในประเทศ มีการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผลิตผลงานซอฟต์แวร์ออกมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี แต่ผลงานที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่กลับไม่ถูกนำไปใช้งานในภาคธุรกิจ ดังนั้น กิจกรรมการประกวดข้างต้น จะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาโปรแกรมธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: