Tuesday, October 30, 2007

วท.ผนึกศธ.หนุนเรียนรู้วิทย์ตลอดชีวิต


ศูนย์พันธุวิศวกรรมประเดิมจองพื้นที่ท้องฟ้าจำลอง จัดแสดงนิทรรศการถาวรนำเสนอเทคโนโลยีชีวภาพ ชูหัวข้อพืชจีเอ็มโอ สเต็มเซลล์และโรคพันธุกรรม เผยปรับเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มคนทั่วไป

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามความร่วมมือในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต โดย ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายชินภัทร ภูมิรัตน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาฯ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้พึ่งตนเองได้ โดยคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปีนับจากวันลงนามวานนี้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นแหล่งรวมข้อมูล องค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำคัญของประเทศ ขณะที่กระทรวงศึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ที่มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

ก่อนหน้านี้ กระทรวงวิทย์ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฯ ในโครงการ "ดิจิทัล ไทยแลนด์" ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยทั้ง 2 กระทรวงทำงานร่วมกันมาโดยตลอด และความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ทางกระทรวงวิทย์มีโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชนและคลินิกเทคโนโลยี ที่ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น เทคโนโลยีกรองน้ำ เทคโนโลยีถนอมอาหาร โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ฉะนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จะขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นสู่ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ไบโอเทคซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ ได้สนับสนุนโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเชิงชีวจริยธรรม (Bioethics) ร่วมกับท้องฟ้าจำลอง โดยได้รับข้อมูลสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก

“ไบโอเทคจะจัดนิทรรศการ Bioethics ต่อเนื่องตลอด 1 ปี นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดัดแปรพันธุกรรมพืช สเต็มเซลล์และโรคทางพันธุกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ที่ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาจะปรับให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป” ผู้อำนวยการไบโอเทค กล่าว

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/10/30/WW54_5401_news.php?newsid=197484

No comments: