Thursday, October 4, 2007

มข.ค้นหาวิธีใช้นาโนนำทางทำลายมะเร็ง

ม.ขอนแก่นประยุกต์แม่เหล็กนาโนทางการแพทย์ วางแผนส่งเข้าร่างกายไปจับเซลล์มะเร็ง จากนั้นส่งคลื่นความร้อนไปยังแม่เหล็ก ส่งผลให้เซลล์ร้ายถูกทำลาย ขณะที่เซลล์ปกติข้างเคียงปลอดภัย

ผศ.ดร.สันติ แม้นศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ศึกษานำอนุภาคนาโนแม่เหล็กมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ใน 2 รูปแบบ คือ ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กเข้าไปเกาะเซลล์มะเร็ง จากนั้นกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กจนเกิดความร้อน ซึ่งจากการวิจัยพบอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 42-46 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งเป้าหมาย โดยไม่เกิดผลร้ายต่อเซลล์ปกติข้างเคียง

สำหรับการศึกษาในรูปแบบต่อมาเป็นการใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก เป็น "สารนำวิถี" เพิ่มความเปรียบต่างของการถ่ายภาพ กล่าวคือ ในกรณีที่มีการนำผู้ป่วยไปถ่ายภาพสมองหรือบริเวณชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างกายภายในห้องเอกซเรย์ เครื่องมือถ่ายภาพกำทอนแม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) บางทีอาจให้ภาพไม่คมชัด ไม่สามารถระบุตำแหน่งเซลล์มะเร็ง

แต่หากใส่สารอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่เป็นตัวนำวิถีสารเหล่านี้ก็จะวิ่งเข้าไปบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือเนื้องอก ทำให้การถ่ายภาพของเครื่องมือเอ็มอาร์ไอคมชัดยิ่งขึ้น นำไปสู่การรักษาทันท่วงที ในต่างประเทศมีการวิจัยบำบัดมะเร็งด้วยวิธีดังกล่าว ในหนูทดลองซึ่งถูกทำให้เกิดเซลล์มะเร็ง พบว่าปริมาตรของเนื้องอกลดลง

ขณะนี้ทีมงานกำลังศึกษาหาสารแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพราะสารแม่เหล็กมีหลายประเภท ก็ต้องดูว่าแต่ละชนิดมีพิษมากน้อยแค่ไหน หากผลวิจัยได้สารแม่เหล็กตามต้องการแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนทดลองในสัตว์และคน ถ้าผลทดสอบพบว่าอนุภาคนาโนแม่เหล็กสามารถ "นำวิถี" ตรวจหาเซลล์มะเร็งและบำบัดโรคมะเร็งได้ ทีมวิจัยก็อาจจะนำมาใช้กับคนไข้มะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบมากในภาคอีสาน

ประกอบกับม.ขอนแก่น มีศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดีที่ใหญ่สุดในโลก คาดว่าในอนาคตผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มแรก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: