Thursday, November 8, 2007

เทคโนประดิษฐ์-สจล.คิดระบบเตือนภัยครอบคลุมทั้งสึนามิ-แผ่นดินไหว

ระบบเตือนภัยคลื่นยักษ์จากการออกแบบของทีมนักศึกษา สจล.รับชนะเลิศจากสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ระบุใช้งานง่ายเตือนได้ทั้งสึนามิและแผ่นดินไหว

ธรรมนูญกวินเฟื่องฟูกุล นักศึกษาปี4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ผลงานระบบเฝ้าระวังภัยสึนามิของทีมงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และช่วยตัดสินใจในการแจ้งเตือนภัยสึนามิจากชายฝั่งทะเล โดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

โจทย์กำหนดให้ระบบดังกล่าวต้องมีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนพร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์และประชาชนได้ทันที

ระบบที่ทีมงานพัฒนาขึ้นและส่งประกวดมีความโดดเด่นที่ใช้งานง่าย และมีศักยภาพที่จะนำไปต่อยอดโดยภาคเอกชน นอกจากจะเตือนภัยสึนามิเป็นภัยพิบัติทางน้ำได้แล้ว ยังสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้อีกด้วย ทำให้ผลงานได้รับคะแนนสูงสุด" ธรรมนูญกล่าว

ปวงชัยสัตยภิวัฒน์ เพื่อนร่วมทีมกล่าวว่า ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิที่ออกแบบนี้ หัวใจของระบบอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์ ซึ่งจะตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในทุกจุดที่ติดตั้ง จากนั้นจะส่งข้อมูลให้สมองกล ที่ทำหน้าที่ประมวลผลว่าแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเกิดจากอะไร เช่น รถวิ่งผ่านหรือแผ่นดินไหว แล้วจึงส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อวิเคราะห์ระดับความแรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กลางทราบว่า ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

ระบบเตือนภัยที่ชนะเลิศนี้แบ่งระดับการเตือนเป็น 5 ระดับตามแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ โดยระดับแรกจะไม่มีอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ระดับความรุนแรงถัดมา จะเตือนให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม และหากเกิดความรุนแรงระดับ 3 ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งให้เจ้าหน้าทราบ เพื่อเตือนประชาชนบริเวณนั้นทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว หรือคลื่นสึนามิ

ส่วนระดับ4 เจ้าหน้าที่จะต้องส่งสัญญาณให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอพยพด่วนเพื่อความปลอดภัย และระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะต้องส่งสัญญาณแจ้งอพยพทันที โดยไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 1-3 เพราะจะไม่ทันการณ์

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: