Monday, June 30, 2008

ซิป้าชวนส่งซอฟต์แวร์เข้าประกวด

ซิป้า ชวนส่งซอฟต์แวร์เข้าประกวดในโครงการ TICTA รวม 15 ประเภท ผู้ชนะเป็นตัวแทนเข้าประกวดซอฟต์แวร์ระดับเอเชีย

ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฎิภาณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า ทุกประเทศทั่วโลกสามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้ ดังนั้นการที่ไทยจะแข่งขันซอฟต์แวร์กับต่างประเทศ ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีและมีความหลากหลาย จึงต้องมีการจัดอันดับซอฟต์แวร์ ซึ่งโครงการ Thailand ICT Awards 2008 หรือ TICTA ได้มีการตัดสินประเภทซอฟต์แวร์ถึง 15 ประเภท และเป็นเวทีที่จัดอันดับซอฟต์แวร์ ทั้งยังช่วยชี้จุดเด่นและจุดด้อยซอฟต์แวร์ของ ผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อนำไปปรับปรุง โดยซอฟต์แวร์ที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการสนับสนุนจากซิป้า

สำหรับโครงการ TICTA เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค.นี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 15 ประเภท โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 49% ซึ่งผู้ชนะแต่ละประเภทจะเป็น ตัวแทนเข้าประกวดซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค หรือ Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ที่ประเทศอินโดนีเซีย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2294-7833-5.

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/
Link: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=168549&NewsType=1&Template=1

No comments: