Wednesday, September 5, 2007

มช.ลุยเครื่องสำอางนาโน


สถาบันวิจัยพัฒนาฯ ม.เชียงใหม่ ผลักดันผลงานนาโนเทคโนโลยีสู่แวดวงเภสัชศาสตร์ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยา

รศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันพยายามที่จะประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับเภสัชศาสตร์ และศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาด โดยเคยมีความร่วมมือกับบริษัทเครื่องสำอางจากประเทศเยอรมนี ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง ที่สามารถรักษาโรคด่างขาวในระดับยีน ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีวิธีรักษา

ส่วนงานการวิจัยอื่นๆ จะเกี่ยวกับสารคอสเมติกที่ทำให้ผิวขาว และงานวิจัยเกี่ยวกับการกักเก็บสารสกัดของพืชสมุนไพรไว้ใน "นาโนพาติเคิล" เพื่อทำเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติทำให้เส้นผมเกิดใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ยาของผู้ที่มีปัญหาเส้นผมร่วง

ปัจจุบันแวดวงเภสัชศาสตร์ให้ความสนใจ ที่จะใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยา ลดผลข้างเคียง ตลอดจนควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น จากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีมากกว่าอุตสาหกรรมยา เพราะมีความยุ่งยากน้อยกว่าทั้งเรื่องกฎหมาย การทดลองวิจัยและงบประมาณ ทำให้นักวิจัยส่วนใหญ่สนใจทดลองประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในเครื่องสำอางมากกว่ายา

นาโนเทคโนโลยีที่นิยมประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและยา ส่วนใหญ่จะเป็นคุณสมบัติด้านการเพิ่มความคงตัวของส่วนผสมเครื่องสำอาง เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าผิวหนัง และประสิทธิภาพในการกระจายตัวของยาในบริเวณเป้าหมาย ผ่านการใช้งานใน 3 รูปแบบหลัก คือ การกิน การฉีด และการทาให้ซึมเข้าทางผิวหนัง

"แม้ว่านาโนเทคโนโลยีจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเครื่องสำอางและยาในอนาคต แต่ควรจะกำหนดหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์นาโนอย่างจริงจัง อีกทั้งผู้ผลิตก็ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย และทำการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง" รศ.ดร.จีรเดช กล่าว
พิชัยยง มาเยอะกู่

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/09/05/WW54_5404_news.php?newsid=93135

No comments: