Wednesday, September 12, 2007

แผ่นอะคริลิกนำแสงประหยัดพลังงาน


อดิสัย เฉิดฉิ้ม, รุ่งวิทย์ แก้วเกาะสะบ้า และธีรพงษ์ พันศรี นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แผ่นอะคริลิกนำแสงประหยัดพลังงาน” โดยใช้สารที่ช่วยในการกระเจิงแสงเข้ามาช่วย ทำให้แผ่นอะคริลิกกระเจิงแสงให้ส่องสว่างออกมาด้านหน้าแผ่นได้ดี และทำให้ป้ายโฆษณาสว่างชัดเจนสวยงาม โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟเป็นจำนวนมาก

อดิสัย ตัวแทนกลุ่มเล่าว่า โดยทั่วไปคุณสมบัติของแผ่นอะคริลิกที่นำมาทำป้ายโฆษณา คือ ต้องมีความใส ทำให้สามารถมองเห็นงานโฆษณาได้ชัดเจน เวลากลางคืนเมื่อเปิดไฟ แผ่นอะคริลิก ควรจะส่องผ่านแสงออกมาได้กระจายทั่วทั้งแผ่น ป้ายโฆษณาจะสว่างใสสวยงาม กระจายแสงได้ทั่วถึงทั้งแผ่น และป้ายอะคริลิกจะต้องมีการสะท้อนและการหักเหของแสงสว่างภายในแผ่นจากหลอดไฟในทุกทิศทาง

หากแต่ในปัจจุบัน แผ่นอะคริลิกใสที่นำมาใช้ทำแผ่นป้ายโฆษณา จะมีการสะท้อนแสงออกมาไม่ทั่วทุกทิศทาง ลำแสงที่ผ่านออกมาค่อนข้างเดินทางเป็นเส้นตรง เช่น ถ้าให้แสงสว่างแก่แผ่นอะคริลิกบริเวณด้านล่างของแผ่น ลำแสงจะพุ่งขึ้นในบริเวณด้านบน แต่ไม่สะท้อน ออกด้านหน้า ทำให้ได้ความสว่างไม่มากพอ

โครงการจึงนำแผ่นอะคริลิกนำแสงมาทำการเติมสารช่วยในการกระเจิงแสง และทำการหาปริมาณของสารกระเจิงแสงและขนาดอนุภาคที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแผ่นอะคริลิก รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแผ่นอะคริลิกที่มีการเติมสารกระเจิงแสงที่สามารถส่องผ่านแสงสว่างออกมาได้มากขึ้น

ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การเติม “สารช่วยในการกระเจิงแสง” จะช่วยทำให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอะคริลิก โดยเฉพาะกระจายออกจากด้านแผ่น ทำให้ป้ายโฆษณามีความสว่าง สวยงาม เด่นชัด

จากนั้น นำสารช่วยในการกระเจิงแสง มาทำการบดเพื่อลดขนาดอนุภาค ผลปรากฏว่า การลดขนาดสารช่วยในการกระเจิงแสงให้มี ขนาดเล็กลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสงในแผ่นอะคริลิกได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การเติมสารช่วยในการกระเจิงแสงลงในแผ่นอะคริลิกก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความแข็ง และการทนต่อแรงกระแทกของแผ่นอะคริลิกที่ผลิตได้ด้วย

แผ่นป้ายโฆษณานำแสงที่พัฒนาขึ้น สามารถกระจายแสงได้มากกว่าแผ่นอะคริลิกทั่วไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้พลังงานได้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับแผ่นอะคริลิก ทั่วไป สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน ให้ Back Ground สีขาวเหมือนฟลูออเรสเซนต์ และจุดวาบไฟมากกว่า 250 C

...นี่คืออีกหนึ่งผลงานของเด็กไทยที่ช่วยชาติประหยัดพลังงาน...

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/
Link: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=139640&NewsType=1&Template=1

No comments: