Monday, May 14, 2007

มข. ตั้งศูนย์วัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านวัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโน เพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์

รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดงานวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีของไทย ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จะเสริมงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วมมือกันภายใต้กลไกและการดำเนินงานของ “ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ” ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่ ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมว่า ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มข. มีเอกลักษณ์ในการนำวัสดุและเส้นใยนาโนมาประยุกต์ใช้ในการแพทย์ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยนาโนด้วยโปรตีนออกฤทธิ์รักษาบาดแผล การพัฒนาเยื่อบุนาโนผสมสารสกัดธรรมชาติจากบัวบกเพื่อป้องกันและลดอาการโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น นับว่าเป็นการบูรณาการนาโนเทคกับแพทย์และเภสัชศาสตร์เป็นอย่างดี

"แนวโน้มขณะนี้ทางสหภาพยุโรปก็กำลังเร่งวิจัยในทิศทางนี้เช่นกัน ซึ่งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการอยู่แล้ว" ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี กล่าว

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการมีทีมนักวิจัย 22 ท่าน ภายใต้การนำของ ผศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมวิจัยตามข้อตกลงสำเร็จผลได้ตามเป้าหมาย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/05/14/WW54_5404_news.php?newsid=69538

No comments: