Friday, January 25, 2008

รถสื่อสารไร้สายร่วมกู้ภัย

เนคเทคโชว์รถสื่อสารไร้สายร่วมกู้ภัยบริการโทรศัพท์ไร้สาย-เน็ตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้สนับสนุนหลายฝ่ายพัฒนารถฉุกเฉินไร้สาย บุกให้บริการพื้นที่เสี่ยงภัยและชนบทห่างไกลในบริเวณที่สัญญาณสื่อสารครอบคลุมไม่ถึง

นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังเกิดภัยธรรมชาติ คือการสื่อสารถูกตัดขาด ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือและการประสานงานเพื่อกู้ภัยไม่สะดวก คณะนักวิจัยของเนคเทค จึงดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับยามฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานบรรเทาภัยและผู้ประสบภัยพิบัติ

ทีมงานเนคเทคได้พัฒนารถสื่อสารฉุกเฉินฯ ต้นแบบสำเร็จแล้ว และอยู่ระหว่างนำรถสื่อสารฉุกเฉินฯ ต้นแบบทดสอบความพร้อมการใช้งานในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหล่ากาชาดจังหวัด ตำรวจ ทหารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการนำร่องรถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทยดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

ด้านนายนายโกศล หอมเพียร เจ้าหน้าที่ประจำรถสื่อสารฉุกเฉินฯ กล่าวถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องนี้ว่า รถสื่อสารฉุกเฉินฯ นี้ สามารถให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบสื่อสารข้อมูล

รถต้นแบบคันนี้ซึ่งใช้เวลากว่า 6 เดือนจึงแล้วเสร็จทำหน้าที่เหมือนกับสถานีฐานสำหรับส่งรับส่งสัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้ได้ดีในระยะตั้งแต่ 300 เมตร ถึง ระยะ 3 กิโลเมตร เสาสามารถยึดได้ถึง 18 เมตร มีเครื่องโทรศัพท์สามารถใช้งานได้พร้อมกันครั้งละ 25 เลขหมาย และต่อคอมพิวเตอร์พร้อมกัน 25 เครื่อง สามารถชาร์ตไฟได้ 3 ระบบ คือจากไฟบ้าน การปั่นไฟจากมอเตอร์รถ และปั่นไฟจากน้ำมันได้ด้วย

ที่มา : komchadluek

No comments: