Monday, October 30, 2006

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ฯ


เรียนออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ฯ” ปฐมนิเทศ พ.ย.นี้ ทีเอ็มซีเปิดเรียนออนไลน์อีกหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หวังอัพเกรดความสามารถภาษาอังกฤษให้ผู้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังขจัดปัญหาฟัง – อ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษไม่ได้ ระบุจะมีปฐมนิเทศ 18 พ.ย.นี้

ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในบ้านเรา ที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อทันสมัยอย่าง “อินเตอร์เน็ต” ไม่ขาดสาย ล่าสุด สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็ได้เปิดตัวอีกหนึ่งหลักสูตรออกไลน์อีกหลักสูตรแล้วในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (English for Science and Technology)

จุดประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัย ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชนในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สมัครเรียนเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเปิดประตูสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นเสริมสร้างความสามารถการฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับกลางในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ เทคนิคการอ่านสำรวจ อ่านกวาด การเดาความหมายจากบริบท การฟังจับใจความสำคัญ การเขียนบรรยายเหตุการณ์ การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ รวมทั้งการใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคเพื่อสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับทั่วไปได้ ตลอดจนใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรคด้านภาษา เพื่อการค้นหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตอย่างไม่มีข้อจำกัด

ด้านการเรียนการสอนจะใช้ระยะเวลาเรียน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2549 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศ โดยผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ และใช้เวลาฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตัวเองในแต่ละบทเรียน มีการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาผ่านกระดานสนทนา ตลอดจนการส่งการบ้านให้ผู้สอนตรวจเป็นครั้งคราว โดยมีคณาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์สูงจาก ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้พัฒนาบทเรียนและผู้สอน

สำหรับผู้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ1422-1426 หรืออีเมล LearnOnline@learn.in.th เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนเต็มจำนวน โดยจะรับเพียง 80 คน ในอัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท


ที่มา: http://www.manageronline.co.th/

No comments: