Monday, March 10, 2008

เนคเทคเปิดเวทีค้นหาคนไฮเทคด้านสมองกลจิ๋ว

เนคเทคเปิดเวทีประชันไอเดียค้นหาเยาวชนไฮเทคโนโลยีด้าน สมองกลฝังตัว-อาร์เอฟไอดี ประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมหนุนทุนสร้างต้นแบบ ยกไม้เท้าอัจฉริยะและป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างความสำเร็จจากเวทีแข่งขัน

ดร.พันธ์ศักดิ์ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคจัดโครงการ "แข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเทคโนโลยีระดับสูงอย่างสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดี

กิจกรรมนี้นอกจากกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะความรู้ด้านไฮเทคโนโลยีทั้งระบบสมองกลฝังตัวและอาร์เอฟไอดีแล้ว ยังอาจสร้างผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าสู่ตลาด รวมทั้งจุดประกายให้คนรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสช่องทางการเติบโตของวิชาชีพในตลาดแรงงาน รวมถึงนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นทีมด้วย

การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมแบ่งเป็น3 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และกระบวนการโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน โดยเปิดรับเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และกำหนดส่งข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 14 มีนาคมนี้

โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน5 หมื่นบาท และทุนสนับสนุนการทำต้นแบบมูลค่าไม่เกิน 1.5 แสนบาท ส่วนทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาท

ตัวอย่างผลงานที่ส่งประกวดของปีที่ผ่านมาและได้รับการพัฒนากลายเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น ระบบป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย ฝีมือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1 ในปี 2550 และขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ในยี่ห้อ เวลส์, "ไม้เท้าอัจฉริยะ" จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เจ้าของผลงานนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจของตนเอง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/03/10/x_it_h001_192933.php?news_id=192933

No comments: