Tuesday, February 12, 2008

สวทช.ขึ้นเหนือนำโซลาร์เซลล์ส่งชาวไทยภูเขา

สวทช.ส่งผลงานวิจัยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเผยเตรียมติดตั้งเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ให้ศูนย์การศึกษาชนบทในสามจังหวัดภาคเหนือ ด้านอาชีวศึกษาร่วมวงถ่ายทอดทักษะบำรุงรักษาแผงพลังงานให้ชาวบ้าน

รศ.ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช.สนับสนุนให้สถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา 36 แห่งใน จ.เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีโอกาสผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์

สวทช.สนับสนุนงบประมาณโครงการไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทั้งสิ้น3.5 ล้านบาท เฉลี่ยโรงเรียนละ 1 แสนบาท โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 12 แผง กำลังไฟฟ้า 480 วัตต์ เพียงพอสำหรับหลอดไฟ 11 วัตต์ 6 หลอด เปิดนาน 12 ชั่วโมง รวมทั้งโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องขยายเสียงวิทยุสื่อสาร อย่างละ 1 เครื่อง เปิดต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง

แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในโครงการดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ทีมวิจัย สวทช.พัฒนาขึ้น ในโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบทและผู้ด้อยโอกาส มีต้นทุนอยู่ที่ 8,000 บาทต่อแผง ขณะที่แผงโซลาร์เซลล์นำเข้ามีราคาประมาณ 1.2 หมื่นบาทต่อแผง

"การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ชนบท เป็นงานที่ท้าทาย เพราะต้องพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษา เพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้การใช้งานโซลาร์เซลล์ในชนบทที่ผ่านมาล้มเหลว" รศ.ดร.ศักรินทร์ กล่าว

นายพันธ์ศักดิ์โรจนากาศ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานพร้อมที่จะส่งนักศึกษาอาชีวะร่วมถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการระบบ ตั้งแต่การใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น โครงการดังกล่าวนอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยภูเขาได้เรียนรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีซีดีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความรู้ในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนให้นักเรียนด้วย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/2
Link: http://www.komchadluek.net/2008/02/13/x_it_h001_189595.php?news_id=189595

No comments: