Monday, December 11, 2006

เนคเทคติดตั้งเซ็นเซอร์ลงสวนเกษตร

เนคเทคติดตั้งเซ็นเซอร์ลงสวนเกษตรวัดสภาพดินฟ้าอากาศพืชสวนไม้ดอก

นักวิจัยเนคเทคนำเทคโนโลยีมาผสมผสานใช้กับเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตให้ได้ตรงความต้องการตลาด ทดลองติดเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสภาพดินฟ้าอากาศจากเรือนกล้วยไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรือนเพาะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดสำหรับกล้วยไม้

นายสมหมาย โชครุ่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้พัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดสภาพแวดล้อมไร้สายเพื่อช่วยให้เกษตรกรควบคุมตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของพืชในเรือนเพาะชำ หรือแม้แต่สวนเปิด

จากแนวคิดดังกล่าวทีมวิจัยเนคเทคจึงประดิษฐ์ ระบบตรวจวัดสำหรับการทำเกษตรกรรมด้วย โดยติดตั้งเซ็นเซอร์ 5 ชนิดสำหรับตรวจสอบสภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสง เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปประมวลผลที่เครือแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ผ่านเทคโนโลยีส่งข้อมูลไร้สาย GPRS ที่ใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ควบคุมผลผลิตสามารถเรียกดูข้อมูล หรือสภาวะอากาศในสวนหรือไร่โดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูด้วยตนเอง

อย่างไรก็ดี การปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ยังต้องเข้าไปปฏิบัติที่ตัวเครื่องโดยตรง ยังไม่สามารถสั่งการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงมาได้ โดยทีมวิจัยตั้งเป้าพัฒนาระบบตั้งค่าในตัวเครื่องให้เป็นระบบรีโมทคอนโทรลในอนาคต และขณะนี้กำลังพัฒนาระบบตรวจวัดสำหรับการทำเกษตรกรรม แบบเครือข่ายย่อยโดยลดขนาดอุปกรณ์ให้เล็กลง สามารถตั้งได้ทั่วถึงขึ้นทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก และส่งข้อมูลด้วยระบบไร้สายไปยังเครื่องแม่ข่าย ปัจจุบันความคืบหน้าไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว

ผู้ช่วยนักวิจัย กล่าวเสริมว่า จากการทดลองในสวนกล้วยไม้ ไร่อ้อย หลังจากเครื่องเสร็จสมบูรณ์ พบว่าเครื่องตรวจวัดสำหรับการทำเกษตรกรรม สามารถให้ผลการตรวจวัดแม่นยำ นักวิจัยสามารถนำข้อมูลที่เครื่องเก็บและส่งต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลิตผล หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไร่ด้วยตนเอง
งานวิจัยดังกล่าวหากนำไปใช้งานจริงจะช่วยลดเวลาการเดินเก็บข้อมูลด้วยตนเองของเกษตร ทั้งยังสามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

ที่มา komchadluek

No comments: