Thursday, April 24, 2008

โลกวิทยาศาสตร์-ไบโอดีเซลคุ้มค่า เขม่าควันน้อยกว่าดีเซล

นักศึกษามทร.ธัญบุรี ทดสอบรถกระบะพลังไบโอดีเซล 6 คันของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล หวังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ขับขี่ พบรถใช้ไบโอดีเซลสูตรบี 15 ไส้กรอกเชื้อเพลิงสะอาดสุด มีไขจับน้อยกว่าบี 30 และ 50 แต่ทั้งสามสูตรปล่อยเขม่าควันต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล

สูตรไบโอดีเซลที่ใช้กันแพร่หลายคือ บี 15 บี 30 และบี 50 ตามชนิดของเครื่องยนต์ โดยบี 15 มีน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นส่วนผสม 15% และน้ำมันดีเซลมากถึง85% จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมากกว่าบี 50 ซึ่งมีน้ำมันดีเซลเป็นส่วนผสมเพียง 50%

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และใช้กับรถบรรทุกขนาดเล็กมานานแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับเพื่อนนักศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้ไบโอดีเซลดังกล่าว เพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะใช้ต่อไป" นายภุญชัย รสเครือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าว

กฟผ.เขื่อนภูมิพลผลิตไบโอดีเซล3 สูตร คือ บี 15 บี 30 และบี 50 ใช้กับรถยนต์ดีเซล 6 คัน (โตโยต้า ไฮลักซ์ รุ่นแอลเอ็น 85) ทีมวิจัยจึงศึกษาทั้งสามสูตร โดยเก็บข้อมูลจากรถยนต์ ซึ่งขับขี่ตามสภาพการใช้งานจริง ในระยะทางทุกๆ 500 1,000 1,500 2,000 และ 2,500 กิโลเมตร

พบว่ารถยนต์ที่ใช้บี 15 ในระยะยาวมีการจับเป็นไขบริเวณไส้กรองเชื้อเพลิงน้อยกว่าบี 30 และบี 50 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่น ก็ "ไม่" พบการปนเปื้อนของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำและปริมาณเขม่า ในอัตราสูงเกินเกณฑ์การเตือนภัยขั้นจุดวิกฤติ

ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วยังก่อมลภาวะ"ต่ำ" กว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยบี 50 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากสุด แต่พบอัตราการสิ้นเปลือง "สูง" กว่าการใช้น้ำมันดีเซล

นายภุญชัยซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ กฟผ.เขื่อนภูมิพล เพิ่มเติมว่า โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการทำวิจัยตลอดโครงการ ส่วนผู้สนใจการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ติดต่อที่โทร.0-5555-9093 ต่อ 2246

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.komchadluek.net/2008/04/24/x_it_h001_199160.php?news_id=199160

No comments: